Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.

Študijný odbor: 2.1.5 etika

Dátum prijatia žiadosti: 25.11.2011

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania