Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Študijný odbor: 3.1.2 kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 13.2.2012

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania