Doc. PhDr. Natália Korina, CSc.

Študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry

Dátum prijatia žiadosti: 15.11.2012

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania