Doc. MUDr. Martin Péč, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 18.11.2015

Názov inauguračnej prednášky: Úloha mastocytu v patogenéze mastocytózy – od génu po kliniku

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania