Doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Študijný odbor: 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Dátum prijatia žiadosti: 31.1.2017

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania