Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 18.9.2017

Názov inauguračnej prednášky: Drobné zemné cicavce v interakcii s činnosťou človeka

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania