Doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra

Dátum prijatia žiadosti: 16.5.2018

Názov inauguračnej prednášky: Kognitívna metafora a jej vplyv na vznik nepriamych nominácií v prirodzenom jazyku z diachrónneho i synchrónneho aspektu

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania