Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.25 archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 16.10.2018

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania