Doc. RNDr. František Strejček, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 26.10.2018

Názov inauguračnej prednášky: Jadierko ako marker životaschopnosti raných embryí

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania