Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 1.4.2019

Názov inauguračnej prednášky: Data o krajině v environmentálních aplikacích

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania