Doc. RNDr. Daša Munková, PhD.

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Dátum prijatia žiadosti: 2.10.2019

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania