Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Študijný odbor: história

Dátum prijatia žiadosti: 30.11.2020

Názov inauguračnej prednášky: Impulzy výmen mestských politických elít v Nitre v prvej polovici 20. storočia v kontexte vývoja obecnej samosprávy na Slovensku

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre