Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 4.3.2021

Názov inauguračnej prednášky: Integrovaný manažment krajiny – základný nástroj trvalo udržateľného rozvoja

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre