Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Študijný odbor: Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 3.3.2021

Názov inauguračnej prednášky: Aktuálne vybrané problémy ohrozenia a ochrany fauny na Slovensku

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre