doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., MBA

Študijný odbor: Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 15.3.2021

Názov inauguračnej prednášky: Výučbové prostredie ako didaktický konštrukt v technickom vzdelávaní

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre