Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Študijný odbor: kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 7.5.2021

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre