Doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 13.4.2012

Názov inauguračnej prednášky: Biológia človeka v kontexte archeológie

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania