RNDr. Peter Mederly, PhD.

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Dátum prijatia žiadosti: 27.3.2017

Názov habilitačnej práce: Environmentálna politika - vybrané prístupy a metódy uplatňovania na rôznych úrovniach

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania