PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

Študijný odbor: 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Dátum prijatia žiadosti: 6.10.2017

Názov habilitačnej práce: Anatómia intuície

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania