RNDr. Peter Boleček, PhD.

Študijný odbor: 4.2.1 Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 25.2.2019

Názov habilitačnej práce: Variabilita antioxidantov borovice horskej (Pinus mugo Turra), borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a ich hybridného roja

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania