PaedDr. Janka Medová, PhD.

Študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

Dátum prijatia žiadosti: 31.3.2020

Názov habilitačnej práce: Profesionálny rast učiteľov a vzdelávateľov učiteľov v kontexte objavného vyučovania matematiky

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania