RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková, PhD.

Študijný odbor: Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 14.4.2020

Názov habilitačnej práce: Asociácia vybraných biomarkerov osteoporózy u postmenopauzálnych žien

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania