PhDr. Jitka Rožňová, PhD.

Študijný odbor: masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 14.5.2020

Názov habilitačnej práce: Médiá - umenie - spoločnosť (Využitie umeleckých artefaktov v médiách a pri tvorbe adverfaktov)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania