Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Študijný odbor: kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 30.11.2020

Názov habilitačnej práce: Kríza kultúry v kulturologickom diskurze

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania