RNDr. Vincent Sedlák, PhD.

Študijný odbor: Biológia

Dátum prijatia žiadosti: 4.3.2021

Názov habilitačnej práce: Hodnotenie antioxidačného a antimikrobiálneho potenciálu rastlinných extraktov

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre