PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.

Študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

Dátum prijatia žiadosti: 2.3.2021

Názov habilitačnej práce: Rozvoj transformačných zručností žiakov vyučovaním substitučnej metódy

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre