RNDr. Dušan Vallo, PhD.

Študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

Dátum prijatia žiadosti: 20.4.2021

Názov habilitačnej práce: Koncepcia výučby geometrie podporovanej implementáciou dynamických geometrických programov

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre