PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD.

Študijný odbor: Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Dátum prijatia žiadosti: 21.4.2021

Názov habilitačnej práce: Štruktúra neverbálneho intelektu u detí s vybranou neurovývinovou poruchou

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre