PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: Konceptualizácia kritického myslenia: so zameraním na pregraduálnu prípravu v odbore učiteľstvo

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške