Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Študijný odbor: história

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: V priesečníkoch vízií a reality. K premenám divadelníctva na Slovensku v rokoch 1938-1945 (na príklade situácie v meste Nitra)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre