PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 1.10.2012

Názov habilitačnej práce: Hodnotová orientácia detí v rodinách vybraných štátov Strednej Európy

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania