PaedDr. Viera Tomková, PhD.

Študijný odbor: 1.1.9 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 9.9.2013

Názov habilitačnej práce: Technická neverbálna komunikácia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania