PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Študijný odbor: 3.1.14. Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 10.2.2014

Názov habilitačnej práce: Tradičná rómska kultúra - mýtus či realita? Reflexia diela Samuela Augustiniho ab Hortisa "Zigeuner in Ungarn" v kontexte pomáhajúcich profesií

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania