dr Krzysztof Polok

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 28.4.2014

Názov habilitačnej práce: English as an international vehicle: a glottodidactic approach

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania