PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

Študijný odbor: 2.1.25 archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2015

Názov habilitačnej práce: Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania