PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

Študijný odbor: 2.1.7 história

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2015

Názov habilitačnej práce: Hospodárske výsady niektorých miest a mestečiek v 16. a 17. storočí

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania