dott. Fabiano Gritti, PhD.

Študijný odbor: 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 20.11.2013

Názov habilitačnej práce: La poesia antilirica in Edoardo Sanguineti, Adriano Spatola e Pier Paolo Pasolini tra gli anni Cinquanta e Sessanta (Antilyrická poézia Edoarda Sanguinetiho, Adriana Spatolu a Piera Paola Pasoliniho v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania