PaedDr. Ján Gallo, PhD.

Študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry

Dátum prijatia žiadosti: 11.9.2013

Názov habilitačnej práce: Text ako diskurzívno-pragmatická kategória

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania