Mgr. Martin Pukanec, PhD.

Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra

Dátum prijatia žiadosti: 10.9.2013

Názov habilitačnej práce: Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania