Mgr. Jana Bírová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2013

Názov habilitačnej práce: Koncepcia viacjazyčných a plurikultúrnych prístupov a perspektívy ich uplatňovania v cudzojazyčnej výučbe na základných a stredných školách (Prípadové štúdie pre francúzsky jazyk)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania