PaedDr. Jana Waldnerová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 22.11.2012

Názov habilitačnej práce: Humor v súradniciach súčasnosti. Reflexia súčasných vplyvov na humor v literatúre

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania