PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 23.8.2012

Názov habilitačnej práce: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania