PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 3.7.2012

Názov habilitačnej práce: Jazyk a identita v európskom kontexte

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre