Doc. PhDr. Július Fuják, PhD.

Študijný odbor: 2.1.6 estetika

Dátum prijatia žiadosti: 21.8.2013

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania