doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 18.9.2018

Názov inauguračnej prednášky: Kritické myslenie a jeho psychodidaktická reflexia

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania