Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Študijný odbor: kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 7.5.2021

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie