Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 15.10.2012

Názov inauguračnej prednášky: Fenomén kázně v kontextu autority učitele

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania