PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Študijný odbor: 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Dátum prijatia žiadosti: 28.3.2017

Názov habilitačnej práce: Tretia vlna v kognitívne behaviorálnej terapii a jej prínos pre pradenskú prax

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania