PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

Študijný odbor: 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 9.5.2017

Názov habilitačnej práce: Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania