Mgr. Pavol Brezina, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 15.6.2017

Názov habilitačnej práce: Technika a technológie v hudobnom vzdelávaní – východiská, stav, perspektívy

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania